AirCover

Visaptverošākā ceļojumu aizsardzība.
Vienmēr iekļauta, vienmēr bez maksas.
Tikai Airbnb.

AirCover

Visaptverošākā ceļojumu aizsardzība.
Vienmēr iekļauta, vienmēr bez maksas.
Tikai Airbnb.

AirCover sniedz četru veidu aizsardzību ikvienam viesim ikkatrā uzturēšanās reizē

Rezervācijas aizsardzības garantija

Tajos retajos gadījumos, kad saimniekam jāatceļ rezervācija 30 dienu laikā pirms reģistrēšanās, mēs piemeklēsim jums līdzīgu vai labāku mājokli vai veiksim atmaksu.

Reģistrācijas garantija

Ja nevarat reģistrēties mājoklī un saimnieks nevar atrisināt šo problēmu, mēs jums piemeklēsim līdzīgu vai labāku mājokli jūsu sākotnēji plānotajā ceļojuma periodā vai arī veiksim atmaksu.

Sludinājuma atbilstības garantija

Ja uzturēšanās laikā konstatējat, ka mājoklis neatbilst sludinājumā norādītajai informācijai, piemēram, nedarbojas ledusskapis un saimnieks nevar to ātri salabot vai mājoklī ir mazāk guļamistabu, nekā bija minēts, jūs trīs dienu laikā varat par to ziņot, un mēs sameklēsim līdzīgu vai labāku mājokli vai arī veiksim atmaksu.

Diennakts drošības atbalsta līnija

Ja kādreiz jutīsieties nedroši, varēsiet saņemt prioritāru īpaši apmācītu drošības aģentu palīdzību jebkurā diennakts laikā.
Saņemiet detalizētu informāciju par to, kā AirCover aizsargā jūsu rezervāciju, un noskaidrojiet visus piemērojamos izņēmumus.

Tikai Airbnb jums sniedz AirCover

AirbnbKonkurenti
Rezervācijas aizsardzības garantija
Reģistrācijas garantija
Sludinājuma atbilstības garantija
Diennakts drošības atbalsta līnija
AirCover priekšrocības salīdzinājumā ar mūsu tiešāko konkurentu piedāvāto vispārējo bezmaksas aizsardzību 2022. gada martā.

AirCover katrai rezervācijai

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Nevarat atrast meklēto? Dodieties uz palīdzības centru

Ir pieejams arī "AirCover saimniekiem"

Vai apsverat viesu uzņemšanu? "AirCover saimniekiem" ļauj justies pārliecinātiem par darba uzsākšanu.
Uzzināt par viesu uzņemšanu