AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Plaša aizsardzība. Bez maksas visiem saimniekiem. Tikai Airbnb.

Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona USD apmērā

Aizsargā jūs pat tajos retajos gadījumos, kad viesis gūst traumas.

Zaudējumu apdrošināšana 1 miljona USD apmērā

Mēs sedzam viesu nodarītos bojājumus jūsu mājoklim un mantai, tostarp jūsu vērtslietām.

Mīļdzīvnieku radīto bojājumu apdrošināšana

Neuztraucieties – tiek segti arī četrkājaino viesu nodarītie bojājumi.

Padziļinātas tīrīšanas apdrošināšana

Mēs kompensējam jums neparedzētas uzkopšanas izmaksas.

Negūto ienākumu apdrošināšana

Airbnb kompensē negūtos ienākumus, ja atceļat apstiprinātu rezervāciju bojājumu dēļ.

14 dienu pieteikuma termiņš

Piesakiet viesu radītos bojājumus 14 dienu laikā, pat ja īpašums ir pilnībā rezervēts.

Ātrāka kompensācija

Saimnieki saņem kompensāciju par viesu nodarītajiem bojājumiem ātrāk (vidēji 9 dienās).

Supersaimniekiem priekšroka

Supersaimniekiem ir piekļuve īpašam atbalsta dienestam, kas atsevišķus jautājumus izskata prioritārā kārtībā.

Tikai Airbnb jums sniedz AirCover

AirbnbKonkurenti
Civiltiesiskā apdrošināšana 1 miljona USD apmērā
Zaudējumu apdrošināšana 1 miljona USD apmērā
Mīļdzīvnieku radīto bojājumu apdrošināšana
Padziļinātas tīrīšanas apdrošināšana
Negūto ienākumu apdrošināšana
14 dienu pieteikuma termiņš
Ātrāka kompensācija
Supersaimniekiem priekšroka
AirCover priekšrocības salīdzinājumā ar mūsu lielāko konkurentu sniegtajām bezmaksas priekšrocībām.
Vienmēr iekļauta un vienmēr bez maksas, uzņemot viesus.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Nevarat atrast meklēto? Dodieties uz palīdzības centru.
Uzziniet vēl vairāk par AirCover un tā priekšrocībām un iepazīstieties ar programmas noteikumiem .

Izmēģiniet viesu uzņemšanu ar Airbnb

Pievienojieties mums. Mēs jums palīdzēsim visos procesa posmos.