APDROŠINĀŠANAS KOPSAVILKUMS

Saimnieku apdrošināšana Japānā

Kas ir saimnieku apdrošināšana Japānā?

Saimnieku apdrošināšana Japānā attiecas uz gadījumiem, kad saimniekam* iestājas atbildība vai rodas citi izdevumi saistībā ar traumām vai īpašuma bojājumiem, kas radušies citām personām sakarā ar mājokļa izīrēšanu, izmantojot Airbnb platformu, kā arī uz gadījumiem, kad saimniekam rodas zaudējumi, jo viesa* uzturēšanās dēļ saimnieka īpašumam ir nodarīti bojājumi. Gadījumos, kad saimnieka īpašumam ir nodarīti bojājumi viesa uzturēšanās dēļ, apdrošināšana tiks piemērota, ja saimniekam un viesim neizdodas atrisināt strīdu savā starpā un saimnieks sazinās ar Airbnb.

Saimnieku apdrošināšana Japānā ir apdrošināšanas programma, ko nodrošina uzņēmums Sompo Japan Insurance Inc.

Saimniekiem nav jāmaksā apdrošināšanas prēmijas, lai izmantotu priekšrocības, ko piedāvā saimnieku apdrošināšanas programma Japānā.

Skatiet tālāk norādīto informāciju par saimnieku apdrošināšanu Japānā un tās segumu.

Apdrošināšanas periods

Pašreizējās apdrošināšanas programmas apdrošināšanas periods ir no 2022. gada 31. jūlija līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Darbības joma un nosacījumi

Piemērošanas joma un nosacījumi saimnieku apdrošināšanai Japānā

Kompensācija par saimnieka īpašumam nodarītajiem bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā sedz saimniekam* piederošā mājokļa* un personiskās mantas bojāeju viesa* uzturēšanās dēļ, tomēr ir spēkā dažādi noteikumi, nosacījumi un izņēmumi. Bojājumi, kas nodarīti mājoklim, ko saimnieks īrē vai kura pārvaldīšana tam ir uzticēta, var tikt segti tālāk aprakstītajos apdrošināšanas gadījumos.

Kompensācija par saimnieka atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem
Saimnieku apdrošināšana Japānā ietver arī saimnieku atbildību par traumām vai īpašuma bojājumiem, kas mājokļa izīrēšanas uzņēmuma* vainas dēļ ir radušies viesim vai citām personām, kamēr viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī.

Kompensācija par izdevumiem, kas saimniekam radušies, jo viņam bija jāmaksā citām personām, lai novērstu ar traumām vai īpašuma bojājumiem saistītu negadījumu sekas
Ja saimniekam rodas izdevumi saistībā ar maksājumiem, kuri bija jāveic, lai novērstu sekas, ko izraisījis negadījums, kura dēļ viesim vai citām personām nodarīti miesas bojājumi vai bojāts to īpašums, saimnieku apdrošināšana Japānā var segt šos izdevumus. Apdrošināšana sedz negadījumus, kas notikuši mājokļa izīrēšanas uzņēmuma vainas dēļ un laikā, kamēr viesis uzturējās Airbnb platformā rezervētajā mājoklī. Ikvienā no iepriekš aprakstītajiem gadījumiem saimnieku apdrošināšanas Japānā segumu ietekmē attiecīgie noteikumi, nosacījumi un izņēmumi, kas ir norādīti polisē.

1.  Apdrošinātais mājoklis

Saimnieku apdrošināšana Japānā attiecas uz mājokli, kas pieder saimniekam, kuru tas īrē vai kuru tam ir uzticējis pārvaldīt mājokļa izīrēšanas uzņēmums.

(*) Mājoklis nozīmē telpas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu, sertificētas saskaņā ar Valsts stratēģisko īpašo zonu likumu vai reģistrētas saskaņā ar Naktsmītņu izīrēšanas uzņēmumu likumu, vai citas telpas, kurās tiek veikta līdzīga, ar izmitināšanu saistīta uzņēmējdarbība, tomēr ar nosacījumu, ka tās atbilst visām tālāk norādītajām prasībām:

 • Telpas pieder saimniekam, saimnieks tās īrē vai tam ir uzticēta to pārvaldīšana;
 • Telpas tiek piedāvātas Airbnb vietnē; un
 • Telpas rezervē un izmanto persona, kas ir piekritusi Airbnb pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un izmantoja Airbnb vietni. Mājokļi var būt pārvietojamas mājas, autobusi, treileri, mājiņas kokā un cits aprīkojums, kas nav kustībā un ko izmanto kā mājokli. Mājokļi var būt arī laivas un peldlīdzekļi, ja tos izmanto kā mājokli.
 • 2.  Saimnieks/saimnieki

  (*) Saimnieki ir personas, kas nodarbojas ar mājokļa izīrēšanas uzņēmējdarbību, nodrošina mājokļus un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir saņēmuši licenci vai cita veida atļauju veikt šādu uzņēmējdarbību.

  3.  Viesis/Viesi

  (*) Viesi ir mājokļu izīrēšanas uzņēmuma pakalpojumu saņēmēji, tostarp tie, kurus ir uzaicinājis šo pakalpojumu saņēmējs, un tie, kuri kopīgi izmanto izīrējamo mājokli.

  (*) Mājokļa izīrēšanas uzņēmums ir viesnīca saskaņā ar Viesnīcu uzņēmējdarbības likumu (1948. gada likums Nr. 138), uzņēmums saskaņā ar Valsts stratēģijas īpašo zonu likumu (2013. gada likums Nr. 107) vai naktsmītņu izīrēšanas uzņēmums saskaņā ar Naktsmītņu izīrēšanas uzņēmumu likumu (2017. gada likums Nr. 65), vai cits līdzīgs izmitināšanas uzņēmums, un visas darbības, kas tiek veiktas šāda mājokļa iekšienē vai ārpusē un ir saistītas ar iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu.

  Apdrošināšanas segums

  Maksimālā apdrošināšanas atlīdzība, ko apdrošināšanas periodā var saņemt par vienu apdrošināšanas gadījumu, ir 100 000 000 JPY, kaut gan ir iespējami arī daži izņēmumi.

  Seguma izņēmumi

  Nozīmīgākie objekti, uz kuriem saimnieku apdrošināšana Japānā neattiecas (nosacījumi par saimnieka īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu)

  Objekti, ko neuzskata par ietilpstošiem mājoklī:

  - Valūta, nauda, dārgmetāla stieņi, parādzīmes vai vērtspapīri. - Zeme, ūdens vai jebkura cita viela zemē vai uz tās; tomēr tas neattiecas uz tādiem zemes uzlabojumiem kā ainavu, ceļu un ietvju ierīkošana (bet attiecas uz pievienotiem zemesgabaliem vai zemi zem šāda īpašuma) vai ūdens, kas atrodas kādā slēgtā tvertnē, cauruļvadu sistēmā vai citā apstrādes iekārtā. - Dzīvnieki, tostarp mājlopi un mīļdzīvnieki, bet ne tikai tie. - Nenozāģēti koki un kultūraugi. - Peldlīdzekļi, gaisa kuģi, kosmosa kuģi un satelīti; tomēr tas neattiecas uz peldlīdzekļiem, kas netiek ekspluatēti un ko izmanto kā mājokli. - Transportlīdzekļi; tomēr tas neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas netiek ekspluatēti un ko izmanto kā mājokli. - Pazemes raktuves vai raktuvju šahtas un visa manta, kas atrodas šādās raktuvēs vai šahtās. - Aizsprosti, dambji un aizsargdambji.

  - Pārvades un sadales līnijas tālāk par 305 metriem no mājokļa.

  Nozīmīgākie gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā:

  - Karš, citas valsts agresija, revolūcija, valsts apvērsums, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās vai citi līdzīgi incidenti vai nemieri. - Bojājumi, ko izraisījusi radiācija vai sprādziens, vai cits kaitējums, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas kodolmateriāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodolu sadalīšanās, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioizotopu atoma kodolu sadalīšanu medicīniskām, zinātniskām vai rūpnieciskām vajadzībām. - Terorisms. - Indīgu bioloģisku vai ķīmisku materiālu faktiska ļaunprātīga izmantošana vai draudi tos pielietot. - Mājokļa bojājumi, kas radušies pirms vai pēc perioda, kurā viesis uzturējās mājoklī saskaņā ar rezervāciju Airbnb platformā. - Bojājumi, kas radušies saimnieku tīši ļaunprātīgas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ.

  • Un citi gadījumi.

  Nozīmīgākie gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā (nosacījumi par atlīdzību, ja saimniekam iestājas atbildība vai rodas izdevumi)

  - Karš, citas valsts agresija, revolūcija, valsts apvērsums, pilsoņu karš, bruņota sacelšanās vai citi līdzīgi incidenti vai nemieri. - Bojājumi, ko izraisījusi radiācija vai sprādziens, vai cits kaitējums, ko izraisījusi kodolreakcija vai kodoldegvielas kodolmateriāla vai kodolizejmateriāla, radioaktīvā elementa, radioaktīvā izotopa vai ar šādu materiālu piesārņota materiāla atoma kodolu sadalīšanās, vai ar to saistīts negadījums, izņemot kodolreakcijas vai radioizotopu atoma kodolu sadalīšanu medicīniskām, zinātniskām vai rūpnieciskām vajadzībām. - Bojājumi, ko izraisījusi saimnieku tīši ļaunprātīga rīcība. - Izdevumi vai atbildība pret radiniekiem, kas dzīvo kopā ar saimniekiem, izņemot gadījumus, kad saimniekam iestājas atbildība vai rodas izdevumi sakarā ar nepieciešamību atlīdzināt šādiem radiniekiem par bojājumiem, kas nodarīti mājoklim, ko saimnieks īrē vai kura pārvaldīšana tam bija uzticēta. - Izdevumi vai atbildība, kas izriet no fiziskas invaliditātes, ko saimnieka darbinieki ieguvuši, strādājot saimnieka labā. - Gadījumos, kad starp saimnieku un citu personu ir noslēgta īpaša vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu, atbildību nosaka, balstoties uz šādu vienošanos. - Izdevumi vai atbildība saistībā ar negadījumiem, ko izraisījuši notekūdeņi vai emisijas. - Izdevumi vai atbildība saistībā ar negadījumiem, kas izriet no profesionāliem pakalpojumiem, ko snieguši juristi, reģistrēti ārvalstu juristi, sertificēti grāmatveži, nodokļu konsultanti, arhitekti, projektētāji, mērnieki un būvinspektori, tiesu iestāžu darbinieki, administratīvie darbinieki, veterinārārsti vai citas līdzīgas personas. - Izdevumi vai atbildība saistībā ar negadījumiem, kas izriet no gaisa kuģa, automobiļa, kuģa vai transportlīdzekļa valdījuma, izmantošanas vai apsaimniekošanas ārpus mājokļa, izņemot zaudējumus, kas radušies, izmantojot vai apsaimniekojot automobili, kuģi vai transportlīdzekli ārpus telpām, ja tas tika izmantots kā mājoklis. - Izdevumi vai atbildība saistībā ar negadījumiem, ko izraisījuši celtniecības darbi mājoklī, ko saimnieks īrē vai kura pārvaldīšana ir tam uzticēta, piemēram, pārbūve, paplašināšana vai nojaukšana, izņemot gadījumus, kad saimnieks tos veica pēc paša iniciatīvas. - Izdevumi vai atbildība saistībā ar negadījumiem, ko izraisījusi saimnieka īrēta vai tam pārvaldīšanā nodota mājokļa bojāeja zemestrīču, izvirdumu, plūdu, cunami vai līdzīgu dabas parādību rezultātā, izņemot gadījumus, kad postījumus izraisījis ugunsgrēks. - Un citi gadījumi.

  Apdrošināšanas prasības

  Paziņojums par negadījumu

  Pamanot, ka viesis vai kāda trešā persona ir guvusi traumu vai ir bojāts to īpašums, saimniekam ir nekavējoties jāinformē par to Airbnb, jo tas var būt apdrošināšanas gadījums. Tāpat saimniekam ir jāinformē Airbnb, ja tas konstatē, ka viņa īpašumam nodarīti bojājumi un saimniekam nav izdevies vienoties ar viesi par risinājumu 72 stundu laikā pēc pirmās saziņas ar viesi, jo tas var būt apdrošināšanas gadījums.

  Apdrošināšanas polises izsniegšanas pieprasījums

  Šis pārskats par saimnieku apdrošināšanu Japānā neietver visus apdrošināšanas polises noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus un izņēmumus. Lai pieprasītu apdrošināšanas polises kopiju, lūdzu, sazinieties ar Marsh Japan, Inc. un norādiet savu Airbnb konta informāciju.

  Galvenais apdrošināšanas uzņēmums

  Sompo Japan Insurance Inc.